כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יג
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
168
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
21.0
שנת הקמה:
2016
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
חיד"א 3
כתובת למכתבים:
חיד"א 3, בית שמש
מיקוד:
9942060
טלפון:
02-6505254
פקס:
153-26505325
מנהל/ת:
ברכה נרי שרה אדלר
מפקח/ת:
אביה מזרחי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
סמינר - לוית חן
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2017
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
168
בנים:
0
בנות:
168
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 0 39 39.0
י 1 0 23 23.0
יא 3 0 29 9.7
יב 2 0 44 22.0
יג 1 0 33 33.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017