כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
שנת הקמה:
1999
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
אבו חצירא ישראל 25
כתובת למכתבים:
בני ברק ת.ד. 3052, בני ברק
מיקוד:
51420
טלפון:
03-5780854
פקס:
03-5782135
דוא"ל:
hannifoi@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
רם מרדכי סוכובלנסקי
מפקח/ת:
שולמית שוישה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אוהל שרה מרכז חרדי
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016