כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
133
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
22.2
שנת הקמה:
2011
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
ריטב"א 2
כתובת למכתבים:
ת.ד. 5390, ירושלים
מיקוד:
9105301
טלפון:
073-2226999
פקס:
073-2226998
מנהל/ת:
חיים דוב באלד
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מוסדות קרלין סטולין
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017