כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
77
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
7.7
שנת הקמה:
2009
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
נצרת
כתובת למכתבים:
נצרת, נצרת
מיקוד:
16000
טלפון:
077-3175050
פקס:
077-3175060
מנהל/ת:
סאלי עספור
מפקח/ת:
באסם מתא
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
אג'אל (דורות)
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
77
בנים:
64
בנות:
13
כיתות מיוחדות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ד 1 2 0 2.0
ו 1 2 2 4.0
ח 2 9 3 6.0
ט 1 7 1 8.0
י 1 3 1 4.0
יא 2 19 3 11.0
יב 2 22 3 12.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017