כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
566
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
29.8
שנת הקמה:
2006
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ככר אל גזאלי
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 29174, ירושלים
מיקוד:
9129101
טלפון:
02-6722656
פקס:
02-6274078
מנהל/ת:
וסים עלי
מפקח/ת:
רנה ח'לף
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
עמותת נשים אום ליסון
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
27
תלמידים:
566
בנים:
401
בנות:
165
כיתות:
19
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 57 38 31.7
ב 3 52 34 28.7
ג 2 39 33 36.0
ד 2 52 19 35.5
ה 2 43 25 34.0
ו 2 43 16 29.5
ז 2 42 0 21.0
ח 2 44 0 22.0
ט 1 29 0 29.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017